Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Sypniewie przy Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego

Targi Travel and Taste 2017

O Wystawcy

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie jest  zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działanie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez  pomoc w zdobywaniu funduszy oraz dofinansowanie remontów i modernizacji jednostek edukacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych oraz wsparcie organizacji takich imprez, organizowanie i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, finansowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, działalność wydawniczą, w tym w szczególności wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia i realizujących te cele, propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację, w tym także finansowanie wyjazdów, warsztatów, prelekcji, seminariów, kursów,szkoleń, integrację środowisk ekologicznych, wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska oraz wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, wdrażanie osób 50+ w społeczność lokalną, życie zawodowe, kulturowe oraz integrację międzypokoleniową i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

Linki do stron www, gdzie można obejrzeć nasze dokonania:

oraz